Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ETD Finland Oy Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 10.10.2022.

1. Rekisterinpitäjä
ETD Finland Oy Ab (1857943-6)
Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki
Puh. 09 – 560 110 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Patrik Wiik, Kutomotie 18 B 00380 Helsinki, 09-560 110, daimlerfinland@daimler.fi 
3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, asiakassuhteeseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdennettu tarjoaminen potentiaalisille asiakkaille sekä sähköisten palveluiden tuottaminen. 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– henkilön tiedot kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
– yrityksen tiedot kuten nimi ja osoite,
– sähköisen palvelun kirjautumistietoja,
– tehtäväalue,
– tilaisuuksiin/koulutuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen,
– tieto uutiskirjeiden tilauksista ja markkinointi,
– kiinnostusalueet sekä
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa tai on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi, ellei suomalainen tai eurooppalainen laki, tuomioistuin tai viranomainen toisin määrää. Tiedot voidaan säilyttää harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos siihen on turvallisuus- tai taloudellisia syitä. Miten kauan tiedot säilytetään sähköisen palvelun käyttäjänä vaihtelee palvelusta ja riippuen syistä niiden keräämiselle. Tietojen poistamisesta vastaa järjestelmän hallinnoinnista vastaava. Tiedot, jotka käsitellään laskutuksessa, säilytetään niin kauan kuin se on kirjanpidollisesti tarpeellista. 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista, sopimuksista, kyselyistä, kampanjoista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Rekisterinpitäjä huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta. 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja saatetaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi. 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativissa tietojärjestelmissä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja niihin pääsevät käsiksi vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietoihin. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).